Teljes cikk. A nyári időszakban megszaporodó feladatok ellátása érdekében szükség lehet új munkavállalókra is. Az egyszerűsített foglalkoztatás megoldást jelenthet az alkalomszerűen felmerülő feladatok legális keretek között történő elvégzésére. A mezőgazdasági, turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára létesíthető az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) rendelkezései szerint is munkaviszony.

Az Efo tv. a következők szerint határozza meg az idénymunka és a mezőgazdasági idénymunka fogalmát.

Idénymunka: az Mt. 90. § c) pontjában meghatározott idényjellegű, ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.

Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása - a továbbfeldolgozás kivételével - feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

Az Efo tv. alkalmi munkának minősíti: a munkáltató és a munkavállaló között

a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és

b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és

c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig

létesített, határozott időre szóló munkaviszonyt.

 

Az Efo tv. meghatározza alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon foglalkoztatható munkavállalók maximális létszámát. A meghatározás során az átlagos statisztikai létszámot kell alapul venni. Ennek alapján azon munkáltató aki

 - főállású személyt nem foglalkoztat maximum egy főt,

 - egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,

 - hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,

 - húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát alkalmazhatja az egyszerűsített foglalkoztatás keretében.

A napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, de a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás létrejötte

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni

  • a munkavállaló nevét, adóazonosító jelét és TAJ számát,
  • a munkáltató adószámát,
  • az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét, (alkalmi munka, mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka
  • a munkaviszony napjainak számát.

Amennyiben a munkavállaló másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban biztosított [1] és ezt a munkáltató előtt igazolta, az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor ezen körülményt az illetékes állami adóhatóságnak a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésével egyidejűleg bejelenteni köteles.

Harmadik országbeli állampolgár - a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével - kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható az Efo tv. szerint létesített munkaviszony alapján.

A munkáltató eldöntheti, hogy bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, telefonon teljesíti. De mindkét esetben szükség van arra, hogy a munkáltató az ügyfélkapun keresztül előzetesen regisztrálja magát.


[1] a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy a Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban biztosított

tagállam: az Európai Unió tagállama, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony adataira vonatkozó elektronikus úton történő bejelentéshez számítógépen ki kell tölteni a 14T1042E jelű elektronikus adatlapot, és ezt az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatóság részére. A bejelentés visszavonására és módosítására - így különösen a munkaidő változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén -, a bejelentett adatokban bekövetkezett változás bejelentésére is a 14T1042E jelű adatlap szolgál. Az adatlap kizárólag a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) oldalról tölthető le, kereskedelmi forgalomban nem kapható.

Telefonon történő bejelentés a központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül - a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható számon történik, - a bejelentő adóazonosító jelének megadásával.

A központi ügyfélszolgálat a bejelentést rögzíti, és a bejelentőt a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. A központi ügyfélszolgálat az adatokat továbbítja az állami adóhatóság számára.

 

A jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt az Efo tv. szerinti egyszerűsített munkaszerződés megkötésével is lehet létesíteni, a bejelentési kötelezettség teljesítése mellett. A munkaszerződést ekkor a munka megkezdéséig írásba kell foglalni úgy, hogy a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatait.

 

 

* Legkésőbb a bejelentési kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni.
** Legkésőbb a munkaviszony megszűnésekor kell kitölteni.
 *** A munkáltató székhelyét, telephelyét, illetve, ha a tényleges munkavégzés telephelyen kívül történik, ennek címét, cím hiányában más megjelölését (pl. építés alatt álló út helyrajzi száma, kilométer szelvénye, dűlő megnevezése) kell feltüntetni.

 

Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

 

Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására - így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén -

a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy

b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig

van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A bejelentés módosítására az ügyfélkapun keresztül vagy a telefonos ügyfélszolgálat útján kerülhet sor, függetlenül attól, hogy bejelentési kötelezettségének eredetileg a munkáltató melyik módon tett eleget.

 

Díjazás

Egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony díjazására a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseiből kell kiindulni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként - a meghatározott feltételeknek megfelelően - legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár.

A 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő esetén 2014. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 101.500,- forint.

Az előzőektől eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2014. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 118.000,- forint. 

 

Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre főszabály szerint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.tv.), illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre az egyszerűsített foglalkoztatás esetén speciális szabályokat kell alkalmazni.

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszony alapján a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 forintot, alkalmi munka esetén 1.000 forint közterhet fizet.

Ezen összeg megfizetésén túlmenően nem terheli

- a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja. tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,

- a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

Ha a munkáltató az Efo tv-ben meghatározott létszám-, kereseti-, illetve időkorlátok túllépésével létesít, illetve tart fenn egyszerűsített fogalkoztatási jogviszonyt, attól a naptól, hogy a törvényi feltételek nem teljesülnek, a munkáltató a munkavállalóira nem alkalmazhatja a „kedvezményes” közterheket.

Ha vizsgálat feltárja, hogy a munkáltató jogosulatlanul alkalmazta az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait, akkor ennek feltárásának időpontjától annyi ideig, ameddig jogellenesen járt el az Szja tv. és a Tbj. valamint a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell az adókötelezettségeit teljesíteni.

Ha a munkavállaló más tagállamban biztosított [2] és a másik államban fennálló biztosítást tanúsító igazolással rendelkezik, a munkáltató közterhet nem fizet.

 

Ellátásra való jogosultság

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló Efo. tv. szerinti foglalkoztatása alapján nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, viszont nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra jogosultságot szerez.

 

Bevallási szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni.

A természetes személynek – munkavállalónak - nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből kivéve, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének szorzatát (e szorzat a mentesített keretösszeg).

Amennyiben a természetes személynek a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie kell, jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell figyelembe venni.

 

A munkáltató az egyszerűsítetten foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával járó közteher-fizetési kötelezettségének a tárgyhót követő hó 12-ig tesz eleget. Bevallási kötelezettségét ezen időpontig az ügyfélkapun történő bevallás benyújtásával teljesíti.

Az a munkáltató, aki a 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlíti.

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerint az adott időszakra vonatkozó 1408. számú bevallás benyújtásával az ügyfélkapun keresztül teljesíti.

Azon munkáltatók, akik az adott időszakra vonatkozó 1408. számú bevallás elektronikus benyújtására nem kötelezettek választhatják, hogy az adott időszakra vonatkozó bevallási kötelezettségüket az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal papír alapon havonta, a tárgyhót követő hó 12-ig teljesítik. Erre a célra az állami adóhatóság a 1408E számú nyomtatványt rendszeresítette.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a Magyar Postán szerezhető be, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Internetes honlapjáról letölthető, és az internetes kitöltő-ellenőrző programmal kitölthető. A nyomtatvány elérési útvonala a következő: „Nyomtatványkitöltő programok> Nyomtatványkitöltő programok”.

A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-ig:

- a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számlára javára kell teljesíteni.

 

Igazolás kiadási kötelezettség

Az Efo. tv.-ben nem szabályozott adózást érintő kérdésekben az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebből következően az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, ugyanakkor nem kell alkalmazni az Art. 46. §-ának azon előírását, hogy a munkáltató az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad a magánszemélynek.[2] a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy a Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban biztosított
 


 

 

A nyomtatott cikket az Őstermelő - Gazdálkodók lapja című kiadványunkban (2014-3.szám) olvashatják, illetve megrendelhetik a Szerkesztőségtől:

 

Primom Tanácsadó és Információs Hálózat

4400 Nyíregyháza, Víz u. 21/b.,
Postafiók: 215.
Tel: 42/414-188
Fax: 42/414-186

                E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                       http://ostermelo.com/kapcsolat