TELJES CIKK. Májusban a megszaporodó mezőgazdasági munkák mellett a gazdák kötelező feladata a 2014. május 20-áig teljesítendő 1353. számú személyi jövedelemadó bevallás benyújtása. A személyi jövedelemadó bevallás hivatalos elnevezése: „1353. számú Bevallás a 2013. évre a személyi jövedelemadó, járulék, különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről”.

 

AJÁNLÓ: A 2015. ÉVI ADÓELJÁRÁSI SZABÁLYOK OLVASÁSÁHOZ KATTINSON IDE !

 

A bevallás benyújtható adóhatóság által postai úton megküldött, vagy az ügyfélszolgálatokon beszerzett és kitöltött nyomtatványon. A nyomtatvány letölthető a www.nav.gov.hu oldalról is az alábbi elérési útvonalon:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/1353.html

A letöltést követően számítógépes program segít a kitöltésben, amely a számszaki hibákon kívül az összefüggésbeli hibákat is ellenőrzi.

Az így elkészített bevallás kinyomtatást, és aláírást követően személyesen is leadható a NAV ügyfélszolgálatain, elküldhető postai úton az adóhatóság részére, de aki regisztrált az Ügyfélkapun az az interneten keresztül is teljesítheti bevallási kötelezettségét.

Aki egyéni vállalkozóként végez mezőgazdasági tevékenységet annak február 25-ig kellett bevallania a 2013. évi jövedelmét.

 

Mentesülés a bevallási kötelezettség alól

Bevallási kötelezettség teljesítésével kapcsolatban először is arra hívnám fel a figyelmet, hogy ha a tavalyi évben az őstermelőként is tevékenykedő magánszemélynek az őstermelésből származó bevétele a támogatások összege nélkül a 600 ezer forintot nem haladja meg, akkor e bevételből nem kell jövedelmet számolni. Ha a bevétel összege a 600 ezer forintot meghaladja, akkor a választott adózási módra figyelemmel kell a bevallási kötelezettséget teljesíteni. A bevételi értékhatárokat minden esetben a támogatások összege nélkül kell figyelembe venni.

Ez azt jelenti, hogy akinek az éves mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem éri el a 600 ezer forintot vagy pont annyi, akkor ezt a bevallásban nem kell feltüntetnie. Ha csak ilyen jellegű bevétele volt, akkor a bevallást sem kell benyújtania. Annak a nyugdíjas magánszemélynek, aki 2013-ban őstermelőként tevékenykedett és 600 ezer forintnál kevesebb bevétele volt, szintén nem kell bevallást benyújtania (ha a nyugdíján és az őstermelői bevételén kívül más jövedelme nem volt.)

Ha az őstermelésből származó bevétel összege a 600 ezer forintot meghaladja, akkor ezt a bevételt is figyelembe kell venni az első forinttól a jövedelem meghatározása során.

Háztartási felesleg bevallása

Az a magánszemély, aki a kertjében megtermett felesleget értékesíti és nem minősül az Szja tv. szerint őstermelőnek, annak ezt a bevételt be kell vallania, mint önálló tevékenységből származó bevételt a 1353. számú bevallás A lapján a 7. sorban.

 

Nyilatkozatok

Nyilatkozat az átalányadózásról

A 12-01-es lapon tehet nyilatkozatot az az őstermelő, aki 2014-re átalányadózást kíván választani (I.1. pontban), és az is, aki 2014-ben már nem az átalányadózás szabályai szerint akarja teljesíteni adófizetési kötelezettségét (II.2 pont).

 

Átalányadózás szabályai

Átalányadózást a mezőgazdasági kistermelő választhat, azaz az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. A tevékenységét az adóévben kezdő mezőgazdasági kistermelő is élhet az átalányadózás lehetőségével.

Az őstermelésből származó jövedelmet a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) rendelkezései szerint kell megállapítani.

A tételes költségelszámolást alkalmazó, a támogatások összege nélkül 8 millió forint bevételt meg nem haladó mezőgazdasági kistermelő az e tevékenységéből származó bevételének 40 százalékát kistermelői költségátalány címén igazolás nélkül elszámolhatja a számlákkal megfelelően igazolt költségein felül. A kistermelői költséghányad elszámolása esetén veszteségelhatárolásra nincs mód.

Az átalányadózás szerint adózó mezőgazdasági kistermelő a bevételeit az Szja tv. 2. számú melléklete szerint veszi figyelembe. A bevételeket a 4. számú melléklet rendelkezéseivel összhangban kell megállapítani.

Az átalányadózás szerint kistermelőnél nem minősül bevételnek a kistermelői tevékenységéhez költségei fedezetére vagy fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított vissza nem térítendő támogatás. Esetükben a támogatás összegét és annak cél szerinti felhasználását a bevallás 7. sorában az önálló tevékenységből származó bevételek és költségek sorában kell szerepeltetni.

Elveszíti az átalányadózásra való jogosultságát az az átalányadózó, akinek éves jövedelme a 8 millió forintot meghaladja.

 

Nemleges nyilatkozat

A bevallási kötelezettség teljesítését lényegesen megkönnyíti a nemleges nyilatkozat lehetősége. A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő – 600 ezer forintot meghaladó, de 4 millió forintnál nem több éves bevétel esetén az adóévben elért bevételének feltüntetése mellett - nyilatkozhat, hogy az adóévben nem volt a mezőgazdasági kistermelésből jövedelme. A nyilatkozat feltétele, hogy az őstermelő rendelkezzen költséget igazoló számlákkal legalább a bevétel 20 százalékát kitevő összegben. Csak a tevékenységgel összefüggésben felmerült, az Szja tv. 3. számú mellékletben költségként elismert kiadás igazolására szolgáló az őstermelő nevére kiállított számla fogadható el. Ezen számlák meglétét a nyilatkozatban is meg kell erősíteni. A bevételi értékhatárt ebben az esetben is megemeli a támogatás összege azzal, hogy a 20 százalék költség igazolása a támogatás összegére is vonatkozik.

A gépjárműhasználattal kapcsolatos számla csak akkor vehető figyelembe, ha a költségelszámolást az Szja tv. rendelkezései szerint vezetett útnyilvántartás támasztja alá. Azokban az években, amikor a mezőgazdasági őstermelő nemleges nyilatkozatot tesz, a tárgyi eszköz és nem anyagi javak értékcsökkenését, valamint az elhatárolt veszteség 20 százalékát évente elszámoltnak kell tekinteni.

A nemleges nyilatkozat megtételére a 1353. bevallás 12-01-es lap III. 3-6. soraiban van lehetőség. A nyilatkozat keretében külön sorokban kell feltüntetni a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás, a területalapú (földalapú támogatás), és egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét is.

Ezzel a nyilatkozattételi joggal élhetnek azok az őstermelők is, akik közös őstermelői igazolvány alapján végzik tevékenységüket, a családi gazdálkodók és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagok is, de csak akkor, ha mindannyian ezt a módszert választják, és mindannyian külön-külön nyilatkoznak.

Nemleges nyilatkozat esetén az őstermelőnek egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is van. A bevétel 5 százaléka után 15 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. A kötelezettséget a 1353. 09-es lapján a 292. sorban kell bevallani.

 

Nyilatkozat a jövedelem számítási módról

A jövedelmet az adóévre választott mód szerint kell megállapítani, tehát az éves bevallás kitöltésekor erre figyelemmel kell lenni. A 12-01-es lap IV. pontjában kell nyilatkozni az őstermelésből származó 2013. évi jövedelem számítási módjáról. Jelölni lehet a tételes költségelszámolást (7. sor), a 10 százalékos költséghányad szerinti elszámolást (8. sor), és az átalányadózást (9. sor).

A 10 százalékos költséghányad alkalmazása esetén a bevétel 10 százaléka költségeket igazoló számla nélkül is elszámolható, így a bevétel 90 százaléka minősül jövedelemnek. A 10 százalékos költséghányad nem túl kedvező az őstermelői tevékenység végzése esetén, mivel ezen tevékenység során számos költség merül fel, amely a bevétel 10 százalékát jelentősen meghaladja.

Tételes költségelszámolás esetén az adott tevékenység bevételének mértékéig a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen felmerült és igazolt – az Szja tv. 3. számú melléklet rendelkezései szerint - elismert költség vehető figyelembe. Ez esetben az elismert költséggel csökkentett összeg lesz a jövedelem.

A mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységből származó bevételével szemben elszámolható az Szja tv. 11. számú melléklete szerint a kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök, nem anyagi javak beruházási költségének értékcsökkenési leírása és az elhatárolt veszteség.

 

A jövedelem meghatározása

A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámítására a 12-02-es lapon van lehetőség. A bevételt a 12-02-es lap 11-14. soraiban kell meghatározni. A bevételek körében egyes támogatásokat is fel kell tüntetni.

Jogszabály alapján költségek fedezetére, fejlesztési célra előre kiutalt támogatásnak azt a részét kell az adóévben bevételként figyelembe venni, amelyet a támogatásból teljesített kiadás címén költségként (értékcsökkenési leírásként) elszámolt a magánszemély. Amennyiben a támogatás folyósításáról szóló jogszabály szerint az adott támogatás költségként egyébként el nem ismert kiadásokra (pl. személyes célokra) is felhasználható, akkor az ilyen kiadásokra fordított összeg költségként érvényesíthető, de ezzel megegyező összegű bevételt is el kell számolni.

Amennyiben a támogatást jogszabály alapján cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg, vagy azt követően utólag a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósították a jövedelem kiszámításánál nem kötelező bevételként figyelembe venni, a bevallásban sem kell szerepeltetni. Igaz ez után költséget, így értékcsökkenést sem lehet figyelembe venni, de ha a támogatás csak részben fedezi a kiadásokat, akkor a felettes rész már költségként elszámolható.

A Szja tv. szerint az egységes földalapú támogatás (területalapú támogatás) nem minősül a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak, ezért ezt a folyósítás évében bevételként kell figyelembe venni. Ezt a támogatást tételes költségelszámolás esetén a bevallás 12-02-es lapján a 13-as sorban, átalányadózás esetén a bevallás 12-03-as lapján az 52. sorban kell feltüntetni.

Az erdőtelepítéshez, szőlő ültetvény kivágására tekintettel nyújtott támogatást nem lehet a költségek fedezetére vagy fejlesztési célból folyósított támogatásnak tekinteni, viszont a fiatal agrárvállalkozók részére nyújtott támogatást igen.

Visszatérítési kötelezettség esetén a korábban bevételként elszámolt támogatás önellenőrizhető, de a visszafizetési kötelezettséggel egyidejűleg keletkező kamat, vagy késedelmi pótlék költségként nem érvényesíthető.

A bevételt csökkentő tételek – a szakképző iskolai tanuló után, a megváltozott munkaképességű alkalmazott után igénybe vehető kedvezmény valamint a foglalkoztatásra tekintettel levonható szociális hozzájárulási adó összege a 12-02-es lapon a 20-22. sorokba írható be.

Az elismert költségeket a fajtájuknak megfelelően a 30-36. sorokban kell feltüntetni. A korábbi évekről áthozott veszteségből az adóévben elszámolt összeget a 41. sorban a 2013. évi veszteséget a 43. sorban kell szerepeltetni.

A mezőgazdasági őstermelésből származó a 2013. évi adóalapba tartozó jövedelmet a 1353-A lap 11. sor „d” oszlopában is fel kell tüntetni.

Átalányadózás választása esetén a 2013. évi adóalapba beszámító bevételeket a 1353-12-03-as lap 50-54. sorában kell meghatározni.

Átalányadózás esetén az őstermelői tevékenységből származó bevételből a törvényben meghatározott költséghányadok levonásával kell kiszámítani az átalányadó alapjául szolgáló jövedelmet. Ezeknek a költséghányadoknak a figyelembevételével az állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó termék értékesítéséből származó bevételnek a 6 százaléka, más egyéb őstermelői tevékenységből származó bevételnek pedig a 15 százaléka a jövedelem.

Az átalányadózás időszakában nem őstermelői, hanem más önálló tevékenységből származó bevételként kell elszámolni a költségek fedezetére, valamint a fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást. Nem minősül ilyen támogatásnak a területalapú és az egyéb jogcímen folyósított támogatás, így azt az őstermelői bevételek között kell elszámolni.

Az átalányban megállapított jövedelmet a 1353-A lapjának 12. sor „d” oszlopában is fel kell tüntetni.

A veszteségek elszámolására a 60-63. sorok szolgálnak, egyéb adatokat a 12-03-as lap 70-78. soraiban kell feltüntetni.

 

Személyi jövedelemadó meghatározása

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegét a 1353-A lap 17. sor „d” oszlopában kell feltüntetni. A családi kedvezmény összegének meghatározására a 1353-A lap 21. sor „d” oszlopa szolgál. A számított adót a 1353-B lap 25. sor „c” oszlopa, míg az összevont adóalap adóját a 1353-B lap 29. sor „c” oszlopa tartalmazza.

 

Őstermelői kedvezmény

A mezőgazdasági őstermelő magánszemély mezőgazdasági őstermelésből származó összevonandó jövedelme után e tevékenység címén adókedvezményt érvényesíthet. A kedvezmény igénybevételének feltétele a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal által megállapított ügyfél-azonosító szám (regisztrációs szám) adóbevallásában való feltüntetése. A kedvezmény összege az őstermelői tevékenységből származó jövedelem utáni adó, de maximum 100 ezer forint lehet. E kedvezmény agrár csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adózóknak, illetve a családi gazdaságok tagjainak külön-külön kell azonosító számmal rendelkezniük ahhoz, hogy egyenként igénybe tudják venni ezt a kedvezményt, amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel. Az őstermelői kedvezményt a 1353-B lap 35-ös sorában kell feltüntetni.

Ide kapcsolódik a könyvelői díjkedvezmény is. Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek fizetett, számlával igazolt díj vehető figyelembe, de csak olyan arányban, amilyen arányt a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem az összevont adóalapon belül képvisel. Az őstermelői kedvezmény és a könyvelői díjkedvezmény együttesen sem haladhatja meg a 100 ezer forintot.

A kedvezmények levonása után az összevont adóalapot terhelő adót a 1353-B lap 38. sor „c” oszlopa tartalmazza, míg a 2013. évi személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség összegét a 1353-C lap 54. sor „c” oszlopában kell meghatározni.

Az adózót terhelő adóelőleget negyedévek szerint a 60-63. sorban, míg az adózó által év közben megfizetett adóelőleget a 64-es sorban kell feltüntetni.

4 millió forint bevétel alatt nem kellett adóelőleget fizetni, így ilyen esetben a 60-63. sorokat nem is kell kitölteni.

Amennyiben a magánszemélynek még a bevallással egyidejűleg még fizetendő adója van annak összegét a 1353-C lap 69. sor „c” oszlopában kell meghatározni, míg a visszaigényelhető adót a 70. sorban.

Az egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása a 1353-C lap VIII. blokkjában a 1353-09-es lap adatainak figyelembevételével a 85-86. sorokban történik.

 

Részletfizetés

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény 133/A. §-a lehetővé teszi a 1353. számú bevallásból eredő fizetési kötelezettség részletekben történő teljesítését a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemélyek számára. Akinek az szja kötelezettsége a 150 000 Ft-ot nem haladja meg - a bevallás benyújtására előírt határidőig - személyi jövedelemadó bevallásában a 1353-C lap 71. sorában nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott fizetési kötelezettségét pótlékmentes részletfizetés keretében, az esedékességtől számított legfeljebb 6 hónapon keresztül, havonként egyenlő részletekben teljesíti. Az első részlet megfizetésének határideje 2014. május 20. A nyilatkozat megtételére előírt határidő jogvesztő.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

 

 


A nyomtatott cikket az Őstermelő - Gazdálkodók lapja című kiadványunkban (2014-2.szám) olvashatják, illetve megrendelhetik a Szerkesztőségtől:

 Primom Tanácsadó és Információs Hálózat

4400 Nyíregyháza, Víz u. 21/b.,
Postafiók: 215.
Tel: 42/414-188
Fax: 42/414-186

                E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                       http://ostermelo.com/kapcsolat