2015. november 12-től hatályosak a 325/2015 (XI. 10.) Korm. rendeletben meghozott módosítások, illetve kiegészítések, amelyek érintik az állami földek árverésinek eljárását.

1. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet.) 29. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az  árverésen értékesítésre kerülő földrészlet vonatkozásában az  államot a  szerződés megkötésétől számított 20 éves időtartamra – a szerződés szerinti vételáron – visszavásárlási jog illeti meg. A visszavásárlási jog biztosítására a  földrészletet 20 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom terheli. A  visszavásárlási jogot, valamint az  elidegenítési és terhelési tilalmat az  adásvételi szerződésben is rögzíteni kell. A  földrészletek tulajdoni lapjára az állam javára – a vevő költségviselése mellett – a visszavásárlási jogot be kell jegyeztetni, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat fel kell jegyeztetni. Az  elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez az  NFA – a  földrészlet törvényes örökös általi elidegenítésnek az  esetét kivéve – a  20 éves időtartam lejárata előtt nem járulhat hozzá. Az  elidegenítési tilalom fenntartása mellett a  terhelési tilalom törléséhez a  20 éves időtartam lejárata előtt csak abban az esetben járulhat hozzá, ha a földrészlet vételárának kiegyenlítése nem pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsön felhasználásával történt, és a földrészletre pénzügyi intézmény javára kíván a tulajdonos terhet alapítani.”

2. A Kormányrendelet 32/§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az  árverési jegyzőkönyvet az  árverésvezető és az  árverési vevő aláírásával látja el. A  közjegyző az  árverésről tanúsítványt állít ki, amely a  jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi. A  jegyzőkönyv és mellékletei eredeti példányát az NFA köteles megőrizni, a kormányhivatal és a nyertes árverező a jegyzőkönyvről másolati példányt kap. További másolatokat az árverés kapcsán keletkezett iratokról nem lehet kiállítani.”

3. A Kormányrendelet§ (1) bekezdésében a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv másolati példányának” szöveg lép.

A Kormányrendelet az alábbiakkal egészül ki.

-  Az árverésen árverezőként az vehet részt, aki a  Földforgalmi tv. 18.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti legfeljebb 20 km-es távolságot a  föld fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szervi hatáskörében eljáró kormányhivatal által kiállított igazolással” (igazolja.)

-  Az átadott okiratokat az  árverést követően az  árverező kérésére vissza kell adni. A  visszaadott okiratról a  kormányhivatal másolatot készít. Az  okiratokat, illetve az  azokról készített másolatokat a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

-  Ha az  azonos licitösszeggel vételi ajánlatot tevő árverezők közül nem lehet megállapítani a  sorrendet (egyidejű licit), és nem tesznek magasabb összegű érvényes vételi ajánlatot, akkor annak az árverezőnek az ajánlatát kell elfogadni, aki az  árverés során az  egyidejű licitet megelőzően a  legmagasabb összegű ajánlatot tette. Ennek hiányában az árverést eredménytelennek kell tekinteni.

További kiegészítést jelent, hogy az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítványnak tartalmaznia kell a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel fennállását.

A Kormányrendeletben hatályát veszti:

  1. Kormányrendelet 4/§ (4) bekezdése,
  2. Kormányrendelet§ (3) bekezdésében a „ , magyar állampolgárságú” szövegrész,
  3. Kormányrendelet§ (3)  bekezdésében az „egy-egy eredeti példányát a  kormányhivatal és az  NFA köteles megőrizni, a jegyzőkönyv” szövegrész.

A Kormány 2015. november 11-én hozta meg azon határozatát, amely értelmében a Földet a gazdáknak! Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozatát és az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről szóló 1765/2015. (X. 16.) Korm. határozatát módosította az alábbiak szerint.

-  A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat 1.  pont j)  alpontja helyébe a  következő rendelkezés lép:

„j) a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvény 18.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti helyben lakó földművesek a  Nemzeti Földalapba tartozó földterületek értékesítése során földtulajdont vásárolhassanak.”

-  Az  MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről szóló 1765/2015. (X. 16.) Korm. határozat bevezető részében a „magyar állampolgárságú” szövegrész hatályát veszti.

 

NAK