A Nemzeti Agárgazdasági Kamara felhívja tagjai figyelmét arra, hogy a 2015-re fizetendő tagdíj bevallási időszaka megkezdődött. Az önbevallás határideje: 2015. június 30.

Az eddig gyakorlatnak megfelelően önbevallásukat online tehetik meg. Ezért kérjük, látogasson el a NAK honlapjára, és az ott található Ügyfélkapu almenüben töltse ki formanyomtatványt. Természetesen a NAK falugazdász hálózata is segít Önnek a kitöltésben, melyhez kérjük, legyen kedves felkeresni falugazdászát a lenti elérhetőségek egyikén. Falugazdász hálózat itt érhető el. A kitöltéshez szükséges dokumentumokat kérjük vigye magával a falugazdászhoz, hiszen az adatokat forintra pontosan kérjük megadni.

Ügyfélszolgálat központi telefonszáma: 06 1 802 6100

A legfontosabb tudnivalókat alábbi részletes tájékoztatóban találja.

 

Tájékoztató a 2015. évi tagdíjbevallásról

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agárgazdasági Kamara elérkezett a 2015-ös tagdíjbevallási időszakához.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kamarai tagdíj – a tagsági viszony létrejöttének, illetve megszűnésének, megszüntetésének időpontjától függetlenül – a tárgyévre fizetendő. A kamarai törvény értelmében a Kamara Alapszabálya rendezi a tagdíjszámítás szabályait. A Kamara 2015. április 21-i küldöttgyűlése megszavazta az Alapszabály módosítását, így a tagdíjjal kapcsolatos szabályok is változtak. Az alábbiakban a tagdíjfizetéssel kapcsolatos főbb tudnivalókat, illetve annak ütemezését foglaljuk össze.


1. Tagdíjbevallás

A tagdíjfizetés önbevalláson alapul, amelyet a tagok az Ügyfélkapura belépve 2015.06.30-ig tehetnek meg. A bevallási felület 2015. június 1-én nyílt meg. Az Alapszabályban meghatározottak szerint a tag gazdasági súlyához igazodó sávokba történő besorolás ezen önbevallás alapján történik. A 2015. évre vonatkozó tagdíjat a 2014. lezárt üzleti év nettó árbevétele alapján kell megállapítani. Kiemelendő, hogy a nettó árbevételbe, mint tagdíjalapba a kapott támogatások, valamint a megfizetendő és a vissza nem térített vagy meg nem térülő jövedéki adó különbségének összege nem tartozik bele.

Tagdíjfizetési osztályok:

1. tagdíjfizetési osztály: 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft

2. tagdíjfizetési osztály: 4 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft

3. tagdíjfizetési osztály: 10 millió Ft tagdíjalapig 10.000 Ft

4. tagdíjfizetési osztály: 25 millió Ft tagdíjalapig 15.000 Ft

5. tagdíjfizetési osztály: 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft

6. tagdíjfizetési osztály: 80 millió Ft tagdíjalapig 50.000 Ft

7. tagdíjfizetési osztály: 150 millió Ft tagdíjalapig 100.000 Ft

8. tagdíjfizetési osztály: 350 millió Ft tagdíjalapig 250.000 Ft

9. tagdíjfizetési osztály: 750 millió Ft tagdíjalapig 500.000 Ft

10. tagdíjfizetési osztály: 1500 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft

11. tagdíjfizetési osztály: 1500 millió Ft tagdíjalap felett: 1.000.000 Ft

Amennyiben a tag egyidejűleg folytat őstermelői adózás hatálya alá tartozó, valamint egyéni vállalkozóként egyéb agrárgazdasági tevékenységet, a tagdíjfizetés alapját e két tevékenységéből származó nettó árbevétele egybeszámítása alapján kell megállapítani.

Fontos tudnivaló, hogy azon tagoknak, akik 2015. év során váltak agrárkamarai tagságra kötelezetté, nem kell bevallást készíteniük, azonban előzetes tagdíjat kell fizetniük tizenöt napon belül: természetes személy esetében 2.000 Ft, más személy, szervezet esetében 10.000 Ft előzetes tagdíjat köteles megfizetni.

2015-ben bevallást tehát azon tagoknak kell tennie, akik nem csak idén kamarai tagok, hanem 2014-ben is azok voltak, és tagági jogviszonyuk folyamatos.


2. Tagdíjkedvezmények

A módosított Alapszabály új kedvezményeket vezetett be a tagdíjfizetési alap meghatározásában. A legfontosabbak:

Árbevétel megosztásának lehetősége

Amennyiben a tag agrárgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétele nem éri el a teljes árbevételének 20%-át (külön kérelem esetén a 25%-ot), úgy a tag kérheti, hogy a tagdíjfizetési osztályba sorolás csak az agrárgazdasági tevékenységből származó árbevétele alapján történjen.

Erre akkor kerülhet sor, ha a Kamara által elismert könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentésben igazolja az árbevétel megosztását, és az erről szóló könyvvizsgálói jelentés az önbevalláskor beadásra kerül. A Kamara által elismert könyvvizsgálónak tekintendő minden, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában aktív tagsági jogállásúként nyilvántartott könyvvizsgáló. A könyvvizsgálót a tag bízza meg. A könyvvizsgálat alapját a tag által elkészített árbevételmegosztás képezi, melyért a tag tartozik felelősséggel. A tag köteles az árbevételmegosztást és a csoportosított bizonylatok összesített kimutatását, valamint az egyes bizonylatokat és igény esetén a bizonylatok alapját képező dokumentumokat (szerződés, szállítólevél, teljesítésigazolás, stb.) a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani. A könyvvizsgálói jelentés egységes formanyomtatványon történik, mely letölthető a Kamara honlapjáról.

A tag a bevalláskor kérheti a 20%-os arány 25-%-ra történő emelését a Kamara főigazgatójától. Az önbevallás során ebben az esetben az agrárgazdasági tevékenységből származó bevétel lesz a tagdíjalap, azonban amennyiben a kérelmet utóbb a Főigazgató elutasítja, a Kamara jogosult a teljes nettó árbevétel alapján megállapítani a tagdíjalapot és a fizetendő tagdíjat. (Természetesen ebben az esetben a tagot nem terheli semmilyen, a Kamara általi tagdíjmegállapításhoz egyébként kapcsolódó szankció.)

Példa: egy gazdálkodó szervezet többféle tevékenységet folytat, ebből az egyik az erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02), mely alapján kamarai tagsága keletkezik. A cég teljes nettó árbevétele évi 800 millió Ft, ebből az erdőgazdálkodásból származó nettó árbevétel 140 millió Ft., vagyis az agrárgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétele nem éri el a teljes nettó árbevétel 20 %-át. Ebben az esetben a tagdíjfizetés alapja a 140 millió Ft, vagyis a tag a VII. tagdíjfizetési osztályba tartozik, a fizetendő tagdíj mértéke 100 000 Ft. A korábbi Alapszabály szerint a tagdíjfizetés alapja a teljes nettó árbevétel lett volna, vagyis ugyanezen tag a X. tagdíjfizetési osztályba került volna, és 750 000 Ft tagdíjat fizetett volna.

Jövedéki termékekkel kapcsolatos szabályok

Szintén új elem, hogy a jövedéki terméket előállító, illetve forgalmazó tagok a tagdíjfizetés alapját képező nettó árbevételüket csökkenthetik a megfizetendő és a vissza nem térített, meg nem térülő jövedéki adó különbségének összegével. Ennek a feltétele, hogy ezen levonni kívánt jövedéki adó összeget a tag az adóhatóság által kiadott, az adott időszakra vonatkozó adófolyószámla kivonattal, és az ezt alátámasztó számviteli vagy analitikus nyilvántartással igazolja, melyet cégszerű aláírással hitelesít.

Elismert termelői csoportok, szervezetek tagdíjkedvezménye

Az elismert termelői csoportok, szervezetek a tagdíjfizetési alapjukat csökkenthetik a kamarai tag tagjaik által részükre értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék nettó árbevételének összegével. Kiemelendő, hogy erre csak a jogszabály által elismert termelői csoportoknak, szervezeteknek van lehetősége.


3. A bevallás menete

Önbevallás

A tagdíjbevallást kizárólag elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül lehet elkészíteni, amelyhez azonosítás szükséges. Az elkészített önbevallást tehát nem kell kinyomtatnia, sem aláírnia. Az azonosításhoz az Ön kamarai nyilvántartási száma és jelszava szükséges. Amennyiben nem rendelkezik internet-eléréssel, vagy a bejelentkezéshez segítségre van szüksége (elfelejtett, érvénytelen jelszó), úgy falugazdász-hálózat irodáiban, illetve megyei igazgatóságokon, továbbá a központi ügyfélszolgálaton kérhet segítséget.

A bevallás során kell megadni az előző évi nettó árbevétel és a kapott támogatások összegét, valamint adott esetben a tagdíjkedvezményekre vonatkozó adatokat (pl. agrártevékenységből származó árbevétel), illetve ekkor kell feltölteni a kedvezmény igénybevételéhez szükséges dokumentumokat is (könyvvizsgálói jelentés, jövedéki adóval kapcsolatos NAV igazolás, TÉSZ/TCS esetén adatlap). Ekkor van lehetőség a személyes adatok frissítésére és – szükség esetén - a tagdíj rendezéséhez csekk igénylésére is. A szükséges adatok megadása után történik a tagdíjfizetési sávba sorolás, mely alapján meghatározásra kerül a fizetendő tagdíj mértéke.

A bevallás a határidőig korlátlanul módosítható, az utolsó bevallást tekintjük érvényesnek, mely az ügyfélkapun a „Tagi történet”-nél mindig megtekinthető. Kiemelendő, hogy a tagdíjcsökkentési kedvezményekkel a tag akkor élhet, ha az ehhez szükséges dokumentumokat megfelelő formában, a tagdíjbevallás során benyújtotta.

Azon tagok, akik késedelmesen (2015. június 30-át követően), de legkésőbb 2015. július 31-ig elkészítik bevallásukat, a fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő késedelmi pótlékot is kötelesek fizetni a tagdíj mértékén túl.

Bevallás hiányában a Kamara ügyintéző szervezete a tagot a rendelkezésre álló adatok alapján sorolja tagdíjfizetési osztályba. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a tagdíj mértéke ebben az esetben természetes személyeknél nem lehet kevesebb évi 10.000 Ft-nál, más személy, szervezet esetében pedig évi 50.000 Ft-nál, továbbá pótlék kivetésére is sor kerülhet.

Tagdíjfizetés

A tagdíjat a NAK 11749008-20190244 számú bankszámlájára banki átutalással, illetve – amennyiben igényelt – egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet teljesíteni. Átutaláskor kérjük, hogy ne felejtse el feltüntetni a közlemény rovatban kamarai nyilvántartási számát.

A tagdíj megfizetésének határideje 2015.07.31.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a tájékoztatás nem teljes körű. A bevallásról bővebben az Ügyfélkapun lévő GYIK-ben is olvashat. Az ott található Üzenetküldővel üzenhet, valamint személyesen is felkeresheti falugazdászokat. Elérhetőségekről a honlapon (www.nak.hu) kaphat tájékoztatást.

Kérdés esetén forduljon bizalommal a 06 1 802 6100 telefonszámon.

Együttműködését előre is köszönjük!

Kapcsolódó dokumentumok:

xlsAdatlap elismert TÉSZ/TCS-k taggdíjkedvezményéhez

xls2014-ben folyósított, egyéb (nem az MVH-tól kapott) támogatások részletezése

docFüggetlen könyvvizsgálói jelentés

 

 

NAK